13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil (Lengkap)

Contoh Pidato Bahasa Jawa – Pernahkah anda melakukan aktivitas pidato bahasa Jawa di depan banyak orang? Pidato merupakan salah satu aktivitas yang biasanya digunakan di dalam beberapa acara tertentu. Pada ulasan kali ini kami semua akan mencoba memberikan ulasan terkait dengan pidato menggunakan bahasa Jawa.

Dan akan kami berikan juga beberapa referensi contoh pidato bahasa Jawa dari berbagai tema. Adapun tujuannya lain tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada anda semua mengenai cara berpidato yang benar.

Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato bahasa jawa. Mulai dari Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.

Pengertian Teks pidato

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Yang dinamakan dengan teks pidato yaitu sebuah bentuk komunikasi satu arah yang berisi pengungkapan gagasan pokok atau beberapa pikiran mengenai beberapa hal kepada orang lain. Adapun tujuannya yaitu untuk mengajak orang lain melakukan apa yang sedang kita perintahkan.

Orator merupakan orang yang melakukan aktivitas pidato. Pidato yang baik serta benar dapat memberikan kesan yang positif kepada pendengarnya. Untuk itu maka kemampuan berpidato atau berbicara di depan banyak orang sangat membantu anda semua agar bisa berpidato denganbaik nantinya.

Tujuan Adanya Pidato

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Adapun tujuan Kenapa orang melakukan pidato diantaranya sebagai berikut:

• Memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
• Untuk mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa yang sudah kita sampaikan dengan sukarela
• Menjadikan orang lain senang terhadap apa yang kita sampaikan. Dengan demikian maka orang lain akan semakin mudah untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tema Lingkungan Sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Berikut ini akan kami Tuliskan mengenai contoh dari teks pidato yang menggunakan Bahasa Jawa bertema lingkungan sekolah. Karena yang kita ketahui bersama menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini dengan tujuan agar tercipta suasana belajar yang aman serta nyaman.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dumateng bapak kepala sekolah

Dumateng bapak kaliyan ibu guru

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur dumateng gusti allah swt amargi a sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya pinaringan makempal kanthi sehat lan afiat.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip umat manungsa sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan sae-sae supados bumi keuntungan kagem kita sedaya.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yoiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai rikala musim udan.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tema Pendidikan

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Berikut ini merupakan salah satu contoh teks pidato menggunakan bahasa jawa yang menggunakan tema pendidikan. Kita semua pasti tahu jika pendidikan merupakan salah satu faktor paling penting supaya kita bisa sukses serta baju dimasadepan artinya.

Ulasan yang akan kami sampaikan berikut ini bisa anda jadikan sebagai referensi. Hal ini dikarenakan kami telah menggunakan bahasa yang mudah, singkat, padat, dan jelas.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinormatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti ingkang maha agung. Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saget kempal ten meriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitabipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun. Uga meniko kito sumerap ing dalem agami kita islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu iku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben-saben umat islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Poro hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu. Nopo niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, bokbilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Bertema Perpisahan

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Pad ulasan selanjutnya ini kami akan memberikan referensi mengenai teks pidato bahasa jawa tema perpisahan sekolah. Pidato perpisahan merupakan tek pidato yang berikatan serta pesan ketika bersekolah namun terkadang sangat sulit untuk mengungkapkannya.

Terlebih jika kita harus menghadap didepan orang banyak makan menggunakan bahasa jawa. Namun tidak perlu khawatir berikut teks pidato bahasa jawa dengan tema perpisahan yang kamu berikan kepada anda.

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem bapak-ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan bapak ibu guru sedaya.

Dumateng bapak utawi ibu guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti allah.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Masalah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Menggunakan Tema Narkoba

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Tema pidato bahasa jawa selanjutnya bisa anda gunakan yaitu tema narkoba. Berikut ini kita akan menuliskan mengenai contoh pidato dalam bahasa jawa bertema narkoba. Sebagai generasi muda tentu sangat penting untuk mengetahui dampak ketika kita menggunakan narkoba. Bagaimana narkobah akan merubah hidup kita ke arah yang lebih buruk menurut allah kita tidak membentengi diri semenjak dini.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi muhammad sholallohualaihi wassalam, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak ibu serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba sarta obat-obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tivi sok sintena ingkang ginaaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Menggunakan Tema Kemerdekaan

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Menulis pidato singkat bahasa jawa mengenai tema kkmerdekaan tentu juga pala untuk kita ketahui. Dari generasi muda kita sebaiknya menghargai serta menjaga kemerdekaan saini. Berikut teks pidato bahasa jawa yang bisa anda jadikan sebagai referensi.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Ingkang kinurmatan bapak rt 02 rw 05. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani lan kono bank akan.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maha agung pan sampun paring kasehatan marang kita sedaya saengga kita saget makempal wonten acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan indonesia kaping 67.

Bapak ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 agustus 1945 indonesia mbiyawaraaken kamardhikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun kasil maosaken teks proklamasi.

Bapak-ibu ingkang minulya, panjenengan sedaya kasamaraning menika yoiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti allah supados nagari indonesia salajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdheka.

Bapak-ibu sumangga kamardhikan menika isi campuran ugi watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken. Wonten kelepatanipun kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu dwija saha karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur gusti allah ingkang maha agung asah pinaringan nikmat sehat santoso selamat kepada kula saha panjenengan status pados ngelmu inggih menika taksih saged sinau ing pawiyatan kita menika sedoyo.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan sumpah pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa indonesia nggadhahi semangat juang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa migunani kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementenn ingkang saget kulo aturaken angganing babagan sumpah pemuda. Cekap semanten mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Damai

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Damai

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Damai

Bapak ibu ingkang minulya,

Sekolah meniko lembaga pamucalan ingkang sacara resmi ngawontenaken kengungkukan panyinaon kanthi sistematis, sengaja, uga terarah kunjuk ingkang dipuntumindakake dening pamucal profesional kaliyan program ingkang dwonten ten lebetupun kurikulum kawiwit saking taman kanak-kanak ngantos guron inggil.

Sekolah nggadhahi peran sae lebet numindakake warisan ngelmu, warisan budaya, uga warisan ketrampilan. Akhir menika, kathah kedadosan tawuran terna murid ingkang tentu nggadahi dampak ingkang kirang sae. Kedadosanipun tawuran punika amargi kathah faktor kados ta amargi pengaruh kanca, kirangipun mirengan saking tiyang sepuh, lan sanes-sanesipun.

Lebet perananipun dados setunggal lembaga ingkang montenaken pamucalan formal, sekolah sakedahipun nanemaken pelajaran ingkang luhur dhateng pamawi wucal, salah satunggalipun yaiku babakan tresna tentrem utawi wonten bahasa indonesia nipun “cinta damai”.

Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Tiyang sepuh nggadhahi kawajiban ingkang wigati lebet perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken wejangan dhateng anak. Sakniki Kathah tawuran, kerengan antara murid siji lan sijini kala menika, nyukakaken pertanda dhumateng kita sedaya menawi tiyang sepuh ugi nggadahi peran lan njagani tresna tentrem utawi cinta damai ing anak kawit awal. Pananeman roso tresna tentrem kawit awal kajengipun anak nggadhahi kelingan gesang tentreman kaliyan sesami.

Pananeman raos tresna tentrem ing anak saged dipun awiati kaliyan nepangaken anak cara kekancan ingkang sae kalih liyanipun sahingga kanca uga tiyang benten. mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam majeng tiyang benten, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis hal, mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Mucalaken ing anak konjuk mboten mbedak-mbedakake kanca ingkang setunggal kaliyan ingkang benten, Asring ngemutaken anak babakandolanan kados outbond badhe mucalaken ing anak menawi anak kedah nduweni sikap sportif, anak kedah kompak kaliyan rencangipun, sami mbiantu, uga gesang sareng lebet ketentreman.

Kaliyan basa tiyang sepuh ingkang saged dipunngerteni anak piyambake sedaya temtu kemawon badhe ndamel anak mangertosi.

Bapak ibu ingang sinuba ingkang kula hormati,

Wiwitan pananeman raos tresna tentrem sekedik-sekedik ing anak badhe nyukakaken penyadaran ing anak ugidini babagan ingetipun gesang tentreman kaliyan tiyang benten. Sahingga meniko dewasa samangkih anak badhe ngelingi uga mboten betah wonten kekerasan lan ugi tawuran konjuk ketika ngrampungi masalah.

Lantaran pidato bahasa jawa cinta damai menika kula aturakan dumateng awak kula piyambak ugi para rawuh sedaya sumangga kita saget langkung ati-ati anggenipun paring piwulangan tumrap putra lan lutri kita sedaya. Cekap sementen, ingkang saget kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan, kula nyuwn agunging pangaksami.

Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.

Boleh copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih

Contoh Pidato Bahasa Jawa